ประชาชนติดตามเรื่องที่แจ้งผ่านระบบ Internet
* กรอกข้อมูล Service Code ที่ได้รับ :  
ให้ผู้แจ้งกรอก Service Code ที่ได้รับจากระบบแจ้งเรื่องเพื่อติดตามความคืบหน้าของเรื่องที่แจ้ง หรือ
* กรอกข้อมูล หมายเลขบัตรประชาชน :  

รายการเรื่องที่แจ้งทั้งหมด

เลขที่รับแจ้งเรื่อง เรื่อง วันที่แจ้ง ชื่อ ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ สถานะการรับเรื่อง
 
Loading